เรียนรู้ DIP เครื่องหมายการค้า

 

เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์

หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือ เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของแบรนด์ต่างๆ เป็นต้น

  1. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่แสดงถึงความแตกต่าง เรื่องการบริการขององค์กร จะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป

  1. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของแบนด์รับรองใช้ในการรับรองสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

  1. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ ในการบริการบ่งบอกถึงความหมายที่เข้าใจร่วมกัน ที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจ ในกลุ่มเดียวกัน โดยสมาชิกของสมาคมกลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน