รับจดแจ้ง อย. และขอใบรับรองจาก อย.

รับจดแจ้ง อย. และขอใบรับรองจาก อย.

  1. เมื่อเมอร์รี่ได้รับการว่าจ้างให้ผลิตสินค้าแต่ละแบรนด์ เมอร์รี่จะทำการจดแจ้งสูตรสินค้านั้นกับ คณะกรรมการอาหารและยา ว่าเมอร์รี่เป็นผู้ผลิตให้ โดยมีลูกค้าเป็นผู้ว่าจ้างผลิต  แล้วนำเลขจดแจ้งนั้นไประบุบนฉลาก หรือกล่องของสินค้าตัวนั้น ค่าบริการจดแจ้งอยู่ที่ 2500 บาท ต่อสินค้า 1 รายการ

  2. ในกรณีส่งออก ต้องการขอใบรับรองจาก อย.จะมีเอกสารดังนี้

    2.1 Certificate of Manufacturer

    2.2 Certificate of Product Origin

    2.3 Certificate of Free Sale

เมอร์รี่จะทำการขอใบรับรองข้างต้นให้กับลูกค้าได้ สินค้านั้นต้องจดแจ้งผ่านแล้วเท่านั้น ค่าบริการขอใบรับรองอยู่ที่ 1000 บาทต่อใบ ในกรณีต้องนำเอกสารไปประทับตราที่กงสุลไทย และสถานทูตแต่ละประเทศ ค่าบริการอยู่ที่ 3500 บาท ต่อใบ